PAGING SYSTEMS FOR WAREHOUSES AND PRODUCTION

LRS systems are definitely one of the fastest ways to improve communication in warehouses and production lines.

The large warehouse space and the loud operation of equipment in the production hall are a major obstacles in the communication process. LRS systems solves the above problems and accelerates work in each zone, thanks to which communication in logistics and other industries is at a high level. Smooth messaging between the shift manager and employee is the best way to work more efficiently.

Choosing our products is a chance for a better development of your company.

BENEFITS

efektywne zarządzanie poszczególnymi pracownikami oraz zespołami dzięki bezpośredniej i szybkiej komunikacji tekstowej - koniec z przekrzykiwaniem i niejasnościami

effective management of individual employees and teams thanks to direct and fast text messages - the end of shouting and confusions

przyspieszenie pracy bez zbędnego szukania ludzi na terenie dużych powierzchni parkingowych, magazynowych czy produkcyjnych

speeding up work – no need to search for people in large parking, storage or production areas

oszczędność czasu przez proste przesyłanie komunikatu/zadania do wielu osób, bez konieczności opuszczania stanowiska pracy (np. nowa dostawa)

saving time by simply sending a message / task to many people without leaving the workplace (e.g. new delivery)